Beneficiarii proiectului

Beneficiarul coordonator: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Site web: http://www.apmbh.ro
Acronim: APMBH
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor realizează următoarele activităţi:
- controlează şi gestionează activităţile de protecţie a mediului, resursele biologice naturale şi echilibrul ecologic
- monitorizează parametrii calitativi ai factorilor de mediu şi evoluţia acestora
- întocmeşte (în colaborare cu autorităţile locale de specialitate) lucrări de sinteză şi rapoarte tehnice cu privire la evoluţia calităţii factorilor de mediu, a calităţii vieţii şi a echilibrului ecologic în limitele zonei administrative teritoriale de care răspunde
- examinează documentaţii tehnice întocmite pentru obiectivele cu impact asupra mediului în vederea emiterii consultaţiilor tehnice, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu la solicitarea agenţilor economici, inclusiv verificarea şi controlul în teren a veridicităţii datelor supuse avizării
- implementează strategia ministerului referitor la conservarea şi reconstrucţia ecologică
- participă la implementarea Reţelei Natura 2000
- monitorizează toate ariile protejate din judeţ
- prestează servicii privind determinarea emisiilor, analize de laborator
- participă la elaborarea planurilor locale şi regionale pentru protecţia mediului
- este participant, în calitate de partener la implementarea a 2 proiecte:
“Coridor Româno-Ungar pentru conservarea biodiversităţii”, finanţat prin programul Phare CBC 2003, perioada de desfăşurare: 2003-2006
“Conservarea vânturelului de seară Falco vespertinus în regiunea Panonică”, finanţat prin programul LIFE Natura 2005, perioada de derulare: 2006-2009
APMBH mai este participant în 2 proiecte naţionale de educaţie ecologică şi 9 proiecte locale, respectiv este beneficiar al proiectului “Monitorizarea radioactivităţii şi a conţinutului de metale grele a principalilor factori de mediu şi influenţa lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crişul Negru în Euroregiunea Bihor-Békés” finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria, PHARE CBC RO-HU 2004 – 2006, durata proiectului: 16 luni (august 2008 – noiembrie 2009), parteneri: Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Naturii şi Apelor din Debrecen, Ungaria, Direcţia de Sănătate Publică Bihor.

Beneficiar asociat (1): Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
Site web: http://www.aplr.ro
Acronim: APLR
Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România a fost înfiinţată în anul 2000, ca organizaţie nonprofit apolitică, care reuneşte acele persoane din România care se ocupă cu studiul şi protecţia liliecilor. APLR are ca scop promovarea cercetărilor şi ocrotirea liliecilor, precum şi protecţia mediului în general.
Fiind extinşi la nivel naţional, au fost create filiale locale în cele mai importante regiuni ale ţării (Bucureşti, judeţele Sibiu, Iaşi, Cluj şi Harghita) care au ca misiune organizarea acţiunilor la nivel local şi rezolvarea problemelor referitoare la lilieci în aria respectivă.
Începând din anul 2000, APLR a derulat mai mult de 14 proiecte referitor la cercetarea şi monitorizarea liliecilor, recrutări de voluntari, informarea publicului şi acţiuni concrete de conservare prin intermediul proiectelor naţionale şi internaţionale derulate. APLR este bine cunoscută şi implicată în activităţile EUROBATS (Acordul European pentru Protecţia Liliecilor) ceea ce îi oferă posibilitatea dezvoltării abilităţilor de expertiză prin consultanţă internaţională şi schimb de experienţă.

Beneficiar asociat (2): Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”
Site web: http://www.iser.ro
Acronim: ISER
Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, fondat în anul 1920 la Cluj, primul de acest gen din întreaga lume, conceput ca un model universal pentru cercetări sintetice de bază a mediului subteran. După perioada eclipsată de după al II-lea Război Mondial, în anul 1956, institutul a fost reorganizat în două centre unul la Bucureşti şi altul la Cluj. În anul 1958 numele fondatorului institutului a devenit emblema Institutului de Speologie reorganizat, având ca scop continuarea investigaţiilor ştiinţifice complexe a mediului subteran. Având o extinsă tradiţie şi personal experimentat (35 de cercetători), institutul tinde să menţină un înalt standard ştiinţific şi să menţină rolul de lider în variate ramuri ale speologiei şi carstologiei. Institutul colaborează cu toate ONG-urile implicate în exploatarea, investigarea şi inventarierea carstului românesc, realizând la nivel naţional o coordonare a acestor activităţi specifice.
În prezent, organizat sub egida Academiei Române, Institutul de Speologie “Emil Racoviță” cuprinde cinci departamente cu direcții și programe specifice de cercetare: biospeologie, edafobiologia carstului, paleontologie, geospeologie, carstologie regională. În cadrul acestor departamente activează specialişti recunoscuţi în taxonomia diferitor grupuri de vertebrate şi nevertebrate. Una dintre principalele direcţii de cercetare se axează pe monitorizarea şi studiul biodiversităţii zonelor carstice şi a reţelei subterane naturale şi a celor perturbate. Aceste investigaţii sunt complementate cu studierea ecologiei şi etologiei taxonilor subterani, tereştri şi acvatici, organizarea şi funcţionarea lanţurilor trofice în sistemul carstic, dinamica populaţiilor subterane şi a altor interconectări. Ca parte din activitatea Departamentului de Biospeologie este şi protecţia ecosistemelor edafice şi subterane, în special cele dezvoltate în arii carstice.
Proiecte LIFE la care institutul a fost partener:
LIFE – Environment No. 99/ENV/RO/006764: Combined actions for the protection and the development of the Apuseni Mountains’ natural heritage”, (1999), buget: 190,000 €, durată: 4 ani, beneficiar Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu ISER.
LIFE – Nature No. NAT00/RO7187: Conservation of bats and their underground habitats in SW Carpathians”, (2001), buget: 41,796.5 €, durată: 4 ani, Crucea Roşie Română în parteneriat cu ISER, The Group for Underwater and Speleological Exploration, şi Muzeul Naţional de Istorie “Grigore Antipa”.Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.Natura 2000 - Natura Europei pentru tine.